Klassprax 20

Klasserommets praksisformer 20 år etter – en evaluering av seksårsreformen (Reform 97) og de yngste barnas skolehverdag.

I dette prosjektet vil vi belyse og evaluere de yngste barnas skolehverdag i et 20-års perspektiv, fra innføringen av seksårsreformen i Reform 97 og fram til dagens læreplan (LK20), Fagfornyelsen. Ved å kombinere pedagogiske, fagdidaktiske og evalueringsteoretiske perspektiver, ønsker vi å beskrive pedagogiske praksiser, lekens rolle, læringsmiljø og prosesser ved overgangen mellom barnehage og skole for de yngste barna (1. og 2. trinn).

Med en multimetodisk og flerfaglig tilnærming vil prosjektet bidra til å danne et kunnskapsgrunnlag ved å undersøke aspekter ved skolehverdagen (klasseromspraksiser), samt hvordan intensjonene i læreplaner og offentlige dokumenter blir realisert på både eier- og klasseromsnivå.

To hovedproblemstillinger blir belyst:

  • Hvordan ivaretas de yngste barna i skolen i dag, og i hvilken grad er denne praksisen i tråd med anbefalinger gitt i tidligere forskning?
  • I hvilken grad er intensjonene i seksårsreformen ivaretatt i dagens skolesystem?

Klassprax 20 er en videreføring av Klasserommets praksisformer etter Reform 97 (Klassprax) og vil belyse endringer i praksis fra innføring av R97 til fagfornyelsen LK20.

Elevenes perspektiv vil stå sentralt i denne studien gjennom bruk av fokusgruppeintervjuer med barnehagebarn som skal begynne på skolen og deres erfaringer og opplevelser i overgangen fra barnehage til skole, første skoleår og overgangen til andre klasse. Her kan du lese prosjektbeskrivelsen i fullversjon.

Nyheter

Hør vår prosjektleder Elisabeth snakke om studien og hva Evalueringen av seksårsreformen går ut på